Asiakaspalaute kevät 2019

Vastauksia saatiin 73 ratsastajalta, joista suurin osa käy tunneilla kerran viikossa. Useamman tunnin viikossa käyvät huomioiden vastausprosentti nousi n. 60% tuntipaikoista, mitä voidaan pitää hyvänä palautemääränä. Lisäksi vastaukset saatiin muutamalta irtotuntilaiselta.

Kaikki hevoset saivat yli 10 suosikkinimeämistä, suosituimpana erottuivat Lilja, Jussi, Wilda, Silla ja Lenttu. Eniten mielipiteitä jakoi Tessa, joka sai eniten “en mene mielelläni” -nimeämisiä, mutta toisaalta lähes 20% vastaajista kertoi ratsastavansa Tessalla mielellään.

Suurin osa toivoi hevosen vaihtuvan harvemmin kuin joka 3. viikko.

Uutena hevosena toivottiin luotettavaa, eteenpäinpyrkivää kouluhevosta tai yleishevosta. Estehevosia suurin osa vastaajista koko olevan jo tarpeeksi.

Hevoset koettiin tehtäväänsä hyvin sopivina, joskin vanhempia hevosia toivottiin jo päästettävän eläkkeelle. Hevoset koettiin nimenomaan tuntitoimintaan sopiviksi, ei kilpahevosiksi. Hevosten tasossa koettiin vaihtelua, mikä mainittiin sekä hyvänä että huonona asiana. Hevosten rasitusmääristä oltiin huolissaan.

 

Perustuntien hinnoitteluun oltiin pääosin tyytyväisiä, mutta teho- ja intensiivilisät koettiin liian pieniksi suhteessa tunnin perushintaan.

Peruutuksia tuli sekä koko vastaajissa että eritellyissä kausikorttilaisryhmissä keskimäärin 3 ja niistä 0,6 myöhässä. 5% ei perunut tuntiaan kertaakaan ja 63% ei perunut kertaakaan myöhässä.

 

Tuntisuunnitelmaa pidettiin hyvänä asiana, ja sen koko ryhmän tasoa ja tavoitteita vastaavaksi 76%, loppujen mielestä suunnitelma vastasi tasoa ja tavoitteita osittain. 97% piti suunnitelmaa riittävän monipuolisena. Yleis- tai esteryhmässä ratsastavista 90% piti ryhmän tuntijaksotusta sopivana.

Tuntisuunnitelmaan kaivattiin lisää kouluratsastusliikkeitä, ja useampia toistokertoja samastaliikkeeatä/asiasta. Nyt koettiin että liikettä ei opi koskaan kunnolla, kun sitä tehdään kerran puolessa vuodessa. Tuntiin toivottiin myös useampia tehtäviä, esimerkiksi muutamaa pysähdystä tai peruutusta muun tehtävän väliin.

Kouluryhmissä osa koki olevan liikaa puomi- tai kavalettitehtäviä, osan mielestä taas ne toivat sopivasti vaihtelua ja rohkaisua kouluratsastajalle. Toisaalta yleis- ja esteryhmissä koettiin kouluratsastuksen jäävän niin vähälle ettei istunta pääse kehittymään. Myös puomiharjoituksia koettiin olevan esteryhmillä liian paljon. Istuntatunnit jakoivat mielipiteen, toisten mielestä ne olivat parasta antia, kun taas toisten mielestä niitä painotettiin liiaksi ohjelmassa.

Estekorkeudet koettiin osalla liian korkeiksi ja osalla liian mataliksi.

 

Opettajista pidettiin ja opetus koettiin laadukkaaksi. Molempien opettajien koettiin kehittyneen työssään entisestään. Erityisesti kiitettiin ohjeiden mukautumista kulloisenkin hevosen mukaisesti. Henkilökohtaista palautetta toivottiin väli- ja loppukäyntien aikana vielä enemmän. Lisäksi toivottiin enemmän ratsastajan henkilökohtaista huomioimista tehtävän vaativuuden suhteen esimerkiksi ilman jalustimia ratsastaessa tai estekorkeuksia asetettaessa. Osa koki joutuneensa tehtävissä liian kauas mukavuusalueeltaan. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, että hevoset tulee jakaa tasapuolisesti niin, että kaikilla olisi mahdollisuus ratsastaa myös “laadukkaammilla” hevosilla. Myös opettajan huomion koettiin ajoittain kiinnittyvän liikaa “tavoitteellisiin” ratsastajiin. Ajoittain koettiin myös opettajan keskittyvän liikaa yhden oppilaan korjaamiseen, mikä koettiin epämiellyttävänä ja ahdistavana. Osa koki, etteivät aremmat ratsastajat uskalla sanoa negatiivista palautetta ääneen pelätessään reaktiota palautteeseen.

Tuntilistat toivottiin näkyville heti päivystyksen aluksi. Toivottiin myös selkeät ohjeet siitä missä vaiheessa rata rakennetaan (ennen tuntia hevoset tallissa vai hevosia taluttaen). Samoin syksyllä maneesiin siirtymisessä toivottiin kuultavan enemmän ratsastajien mielipiteitä.

 

Kilpailemismahdollisuudet koettiin hyvänä asiana, kunhan hevosille pystytään edelleenkin takaamaan myös vapaapäiviä. Joissakin vastauksissa kilpailutoiminta koettiin ratsastajien välistä kitkaa lisääväksi, ja kokemuksia kilpailevien suosimisesta esiintyi. Toisaalta opettajilta toivottiin myöslisää tsemppausta kilpailemiseen, jotta aremmatkin ratsastajat uskaltaisivat kysyä hevosta. Kilpailutoiminnasta ja valmennuksista avoimesti tiedottaminen koettiin tärkeäksi jotta epäselvyyksien aiheuttamaa spekulaatiota saataisiin vähennettyä.

 

Avoimessa palautteessa nostettiin esiin parkkialueen ja kentän valaistus, sekä parkkialueen hiekoitus talvella. Lisäksi toivottiin lisää koulusatuloita. Omien varusteiden vaihtaminen hevosille koettiin tuntien välissä turhan aikaavievänä. Lisäksi palautetta tuli tallin siisteydestä. Maneesissa isossa ryhmässä koettiin ahtautta, etenkin nyt kun yksityishevosia on taas enenevästi ollut tuntien joukossa. Lisäksi toivottiin selkeitä ohjeita siitä kuka saa käyttää erilaisia varusteita, kuten kankia tai kannuksia. Tuntilista toivottiin näkyville aikaisemmin heti päivystyksen aluksi. Peruutusten korvaamisessa koettiin myös haastetta.

 

Johtokunta on käsitellyt palautteen kokouksessaan ja sen koostetta on käyty läpi opettajien kanssa. Osan palautteessa esille nousseista asioista työstäminen on jo ehditty aloittaa, ja työ ratsastuskoulun kehittämiseksi jatkuu. Palautetta tullaan jatkossa keräämään aiempaa säännöllisemmin, ja avoin palautelaatikko onkin jo saatu nettisivuille.